Ekonomické agendy

Subsystém EKONOMIKA IS benefit 2000 PLUS obsahuje všechny činnosti a funkce potřebné pro pořízení a sledování prvotních účetních dokladů vznikajících v tomto subsystému i přicházejících do subsystému  z jiných částí informačního systému. Tyto informace jsou po zpracování následně promítnuty v soustavě podvojného účetnictví.

Hlavní výhody

Účetnictví

V modulu Účetnictví jsou evidovány všechny účetní zápisy o prvotních dokladech z celého informačního systému v deníku dokladů. Probíhá zde zahrnování dokladů do účetnictví a jsou zde k dispozici všechny sestavy potřebné k evidenci účetních zápisů a k účetní závěrce.

Účetnictví

Standardní funkce modulu:

 • Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů
 • Možnost účtování na střediska, zakázky a na činnosti (podzakázky)
 • Možnost evidence obratů na účtu v tuzemské měně a ve zvolené valutě
 • Tvorba uživatelské účtové osnovy s určením, zda účet je účet majetkový či výsledkový, zda musí být u něj uvedeno středisko (hlídáno při kontaci účetního případu)
 • Účtování nákladů a výnosů za jednotlivá střediska, kumulovat zpracování za vyšší organizační jednotky až po účetní závěrku celé organizace
 • Podrozvahová evidence
 • Vnitropodnikové zúčtování účetních tříd 8 a 9
 • Kontinuální zpracování dat na přelomu účetních období, účetních roků
 • Průvodce pro účetní závěrku - automatické otevírání a uzavírání účetních knih
 • Podpora hospodářských účetních období
 • Automatická generace opakujících se účetních zápisů - využití funkcí pro uložení dokladů do šablony a načtení dat ze šablony
 • Možnost načtení účetního dokladu ze sešitu MS Excel
 • Automatická kontrola úplnosti dat pro měsíční účetní závěrku - prvotní doklady bez účetního dokladu
 • Kontrola nevyrovnanosti účetních dokladů při jejich tvorbě, následná hromadná kontrola dokladů
 • Možnost textového popisu k dokladu a k řádku dokladu - vyhledávání a tisk dle textu k řádku
 • Standardní sestavy - přehled dokladů, deník dokladů, opis dokladů, přehledy účtů dle různých kritérií, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, hlavní kniha - zkrácená - úplná, přehledy kont, atd.
 • Možnost všechny sestavy filtrovat dle období, roků, středisek, zakázek, činností, místa vzniku dokladu atd.
 • Záznamní povinnost DPH, podrobné zobrazení podkladů pro sestavení daňového přiznání
 • Doklady o použití, jejich tisk a zařazení do účetních dokladů, šablony dokladů
 • Úhrada faktury z účetního dokladu
 • Interaktivní hlavní účetní kniha - zobrazení dokladů tvořících obrat účtu a zdrojového prvotního dokladu
 • Automatický výpočet a zúčtování nerealizovaných kurzových rozdílů pohledávek, závazků a záloh
 • Možnost účtování časového rozlišení
Odběratelé

Odběratelé

Základní modul pro evidenci a analýzu pohledávek.

Standardní funkce modulu:

 • Vystavování odběratelských faktur, dobropisů, proforma a zálohových faktur (v různých jazycích, měnách)
 • Sledování odběratelských faktur vystavených automaticky z jiných modulů (sklady, zakázky)
 • Kontace položek pomocí účtů je buď automatická na základě nastavení kontace k dané položce v číselníku nebo při přenosu z jiného modulu nebo ruční přímo v řádku faktury
 • Nastavení zaokrouhlení faktur pro všechny doklady s možností změny typu zaokrouhlení pro jednotlivou fakturu, automatické zaúčtování zaokrouhlovacích rozdílů na předvolené účty
 • Vystavování zálohových faktur, jejich propojení s konečnou fakturou, úhrada faktury zálohou a zaúčtování převodu mezi saldokontními účty a účty záloh - včetně odvodu DPH z přijaté zálohy a automatické ponížení DPH o odvedené ze zálohy na vyúčtovací faktuře
 • Propojení vystaveného dobropisu s fakturou (úhrada)
 • Vazba faktury na výdejku, zakázku
 • Vazba faktury na saldokontní účet v účetnictví
 • Přehledy faktur - dle čísla, druhu, odběratele, zakázky, DPH - filtrace dle různých kritérií
 • Přehledy úhrad faktur - dle místa vzniku, data atd.
 • Automatická generace faktur dle uložených šablon
 • Saldokontní přehledy - dle čísla dokladu, druhu, odběratele (IČO nebo název) - možnost kdykoliv zjistit stav pohledávek k datu, sledování pohledávek dle navolených počtů dnů prodlení úhrady, saldokontní přehledy s možností zobrazení ve valutách s uvedením kurzových rozdílů (účtují se automaticky při úhradě)
 • Automatická generace upomínek a pokusů o smír dle navolených kritérií, sledování upomínek k fakturám
 • Automatická tvorba dopisů k odsouhlasení pohledávek a závazků k libovolnému datu
 • Přepočet pohledávek v cizí měně kurzem ke konci roku
 • Automatická generace penalizačních faktur (vyúčtování úroků z prodlení), možnost různých sazeb penále dle počtů dnů prodlení, včetně výpočtu penále dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
 • Interaktivní zobrazení saldokonta v přehledné tabulce s možností vyhledávání dle všech položek, zobrazení všech náležitostí faktury a všech úhrad, které se k ní vztahují
 • Zobrazení rozdílu částky a úhrad faktur do navolené výše - automatické zaúčtování vybraných rozdílů na haléřové vyrovnání
 • Interaktivní zobrazení faktur bez kontace
 • Statistiky odběratelů - průměrná doba úhrady, analýza pohledávek

Dodavatelé

Základní modul pro sledování stavu závazků firmy.

Dodavatelé

Standardní funkce modulu:

 • Zadání faktury do evidence - možnost dělení faktur dle druhů (saldokontních účtů, druhu dodávky atd.)
 • Možnost zahrnout fakturu do příkazu k úhradě
 • Tisk průvodky k faktuře
 • Sledování faktury v tuzemské a cizí měně s využitím přepočtu přes zadaný kurzovní lístek nebo ruční zadání kurzu
 • Zadání DPH k faktuře
 • Přiznání i odpočet DPH při dovozu zboží ze EU a třetích zemí, přepočet přes kurz
 • Likvidace (rozúčtování) faktur - kontrola správnosti rozdělení DPH - při likvidaci zadávání pouze účtů k částce základu DPH, možnost automatické kontace dle nastavení druhu faktur
 • Číselník standardních textů a kontací a následné použití při účetní likvidaci faktury
 • Propojení faktury se zálohovou fakturou vystavenou dodavatelem, zúčtování převodu přes účty, úhrada faktury zálohou, sledování nárokovaného odpočtu DPH ze zaplacené zálohy - automatické ponížení celkového nároku DPH u konečné faktury
 • Propojení faktury se skladovou příjemkou, sledování rozdílů
 • Sledování saldokonta zálohové faktury, sestavy dokládající stav vyřízení záloh k libovolnému datu
 • Přehled závazků a zaplacených záloh zvoleného partnera
 • Vytvoření záznamu o faktuře na základě uložené šablony - včetně rozpisu DPH a kontací
 • Propojení faktury s dobropisem
 • Vazba faktury na saldokontní účet v účetnictví
 • Přehledy faktur - dle čísla, druhu, dodavatele, DPH - filtrace dle různých kritérií
 • Přehledy úhrad - dle místa vzniku, data atd.
 • Saldokontní přehledy - dle čísla dokladu, druhu, dle saldokontního účtu, dodavatele (IČO nebo název) - možnost kdykoliv zjistit stav závazků ke zvolenému datu, sledování závazků dle navolených počtů dnů prodlení úhrady, saldokontní přehledy s možností zobrazení ve valutách s uvedením kurzových rozdílů (účtují se automaticky při úhradě)
 • Přepočet závazků v cizí měně kurzem ke konci roku
 • Interaktivní zobrazení saldokonta v přehledné tabulce s možností vyhledávání dle všech položek, zobrazení všech náležitostí faktury a všech úhrad, které se k ní vztahují
 • Interaktivní zobrazení pohledávek a závazků konkrétního partnera - tisk
 • Zápočty - automatická generace zápočtu pohledávek a závazku s tiskem smlouvy o zápočtu, po odsouhlasení zápočtu oběma stranami se provede automaticky úhrada započítaných faktur a vytvoří se účetní doklad, tvorba zápočtu je možná i v cizí měně a cizím jazyce
 • Zobrazení rozdílu částky a úhrad faktur do navolené výše - automatické zaúčtování vybraných rozdílů na haléřové vyrovnání
Banka a ABO

Banka a ABO

Modul je určen pro samostatné vedení plateb a úhrad provedených na všech běžných účtech firmy s možností jejich párování s fakturami a s ostatními platbami. Umožňuje také práci s více bankovními účty organizace v tuzemské i v cizí měně a rovněž zahrnuje funkce ABO - automatizace bankovních operací.

Standardní funkce modulu:

 • Tvorba příkazu k úhradě - automatický návrh - výběr nezaplacených faktur k platbě (dle různých kritérií) nebo ruční editace plateb, kontrola platnosti bankovního spojení, kontrola úplnosti dat pro příkaz
 • Evidence příkazů k úhradě, vyhledávání zadané platby, automatická blokace přikázané faktury proti opětovnému zaplacení
 • Generace souboru příkazů k úhradě pro banku v rámci ABO dle požadavku bankovního sw
 • Ruční zadávání bankovních výpisů nebo jejich automatické načtení v rámci ABO
 • Podpora standardních formátů bank a systému Multicashe
 • Automatické načítání a kontace dokladů při platbách platebními kartami na platebních terminálech
 • Automatické párování úhrad s fakturami, dle nastavených kriterií tzv. vah při načítání výpisu
 • Automatická kontace výpisů - pokud se spáruje úhrada s fakturou nebo dle nastavených pravidel kontací
 • Rozpis jedné platby pro více faktur
 • Automatický výpočet a účtování poplatků a kurzových rozdílů při platbě v cizí měně
 • Funkce ručního párování - výběr plateb a k nim odpovídajících předpisů
 • Možnost platby jinou měnou než je měna faktury
 • Funkce rychlého vyhledání plateb - soubor plateb, který je možno třídit dle libovolné položky a vyhledávat v něm s možností zobrazení faktury, ke které byla platba přiřazena
 • Přehledy - výpisy dle bankovních a účetních účtů, možnost výběru spárovaných a nespárovaných plateb s ohledem na saldokontní účty, předkontovaných a nepředkontovaných plateb

Pokladna

Modul umožňující vést v organizaci několik pokladen, a to v různých měnách.

Pokladna

Standardní funkce modulu:

 • Vedení pokladny v Kč i jakékoliv cizí měně včetně pokladní knihy
 • Možnost evidence příjmových i výdajových dokladů v různých číselných řadách nebo v jedné
 • Zamezení vzniku minusového stavu na pokladně (zapnutelná funkce)
 • Evidence pokladních dokladů s vazbou na partnera, pracovníka, zakázku, středisko
 • Interaktivní zobrazování stavu pokladny
 • Kontace záznamu zadáním účtu, výběr textu z číselníku včetně přiřazení účetní kontace a kódu DPH
 • Zobrazení nezaplacených faktur daného partnera a výběr faktur k úhradě, dotažení saldokontního protiúčtu
 • Zaokrouhlování dokladu na koruny a kontace vzniklého haléřového vyrovnání
 • Tisk pokladních dokladů s možností tisku účetní kontace dokladu, daňového dokladu, tisk stvrzenky
 • Generace pokladního dokladu při hotovostní platbě v rámci vystavování faktury v modulu Evidence zásob, tisk výdajového dokladu, daňového dokladu
 • Tisk pokladní knihy a dalších přehledů dle různých kritérií
 • Evidence DPH
 • Možnost odesílání pokladních dokladů do EET (elektronické evidence tržeb)
 • EET deník - přehled veškerých plateb odeslaných do EET
 • Zobrazení salda pracovníka, přehledy s možností výběru velkého množství kritérií pro tisk
 • Dle potřeby zadávání hodnoty dokladu v částce s DPH a bez DPH a jejich vzájemný přepočet
Majetek

Majetek

Modul obsahuje veškerou evidenci dlouhodobého majetku (DM) a drobného dlouhodobého majetku (DDM) od jeho nabytí po jeho vyřazení s možností automatického výpočtu účetních a daňových odpisů. Je možné sledovat pohyb majetku v čase a třídit výstupní sestavy podle řady kritérií a sledovat majetek dle pracovníků, umístění apod.

Standardní funkce modulu:

 • Evidenční karta majetku, typové karty majetku - upřesňující charakteristiky dle typu majetku
 • Tisk evidenční karty majetku s nastavením parametrů
 • Sledování historie zařazení majetku - účetní či evidenční střediska, majetkové třídy, daňové či účetní skupiny
 • Přehledy evidenčního stavu majetku s možností zadání různých třídících hledisek a výběru položek, za které mají být prováděny sumy - zvlášť účetní a daňové hodnoty
 • Tisk evidenčního stavu budov a staveb, pozemků
 • Sledování revizí majetku - tisk plánovaných revizí na zvolené období
 • Technické zhodnocení majetku - kumulace zhodnocení během roku
 • Zařazení a vyřazení majetku, mezistřediskové převody - generace potřebných tiskopisů
 • Nastavení odpisů - typ odpisů, odpisové skupiny, sazby, změny odpisových sazeb nebo přerušení odepisování, navolení odpisové metody pro účetní odpisy dle potřeby uživatele a jeho směrnic
 • Výpočet daňových odpisů dle postupů a kritérií daných zákonem o dani z příjmu, uživatelské nastavení odpisů při změně legislativy
 • Automatické účtování - zařazení majetku, účetních odpisů, navýšení hodnoty majetku, vyřazení majetku a doúčtování zůstatkové hodnoty
 • Zrušení účetních odpisů či technického zhodnoceni u vybraného souboru majetku
 • Hromadné změny - třídy, účetní či daňové skupiny nebo umístění u vybraného souboru majetku
 • Evidence drobného majetku, tisk evidenční karty
 • Odpisování drobného majetku pro zvolený počet období
 • Generace a tisk odpisových plánů majetku
 • Možnost zjištění stavu majetku ke zvolenému datu
 • Tisk inventarizačních seznamů dle různých kritérií - umístění majetku, pracovníků, majetkových skupin - inventurní soupis obsahuje všechny náležitosti dle zákona o účetnictví

Daně, výkazy, statistika

Modul slouží uživateli k jednoduchému vytvoření účetních výkazů na základě údajů z účetních kont modulu Účetnictví. Prostřednictvím standardních nebo zákaznicky vytvořených výkazů tohoto modulu může management firmy získat potřebné podklady pro zjištění hospodaření firmy. Modul slouží také k automatickému sestavení daňových výkazů a jejich okamžitému exportu do formátu XML.
Daně, výkazy, statistika

Standardní funkce modulu:

 • Automatické sestavení daňových výkazů na základě použitých kódů daní a údajů z účetnictví
 • Export daňový výkazů Přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a Kontrolního hlášení do xml formátu pro následné nahrání výkazů na daňový portál (EPO) a odeslání
 • Sestavení účetních výkazů na základě načtení dat z účetnictví za dané období
 • Uživatelské definice jednotlivých polí výkazů
 • Zaokrouhlování výkazů dle potřeby účetní jednotky (na haléře, koruny, stovky, tisíce,..)
 • Tisk výkazu přímo z modulu - tisková podoba jednotlivých výkazů je shodná s formulářem vydávaným MFČR
 • Export hodnot do přednastavených šablon v MS Excel
 • Kontrola použitých účtů ve vybraném výkazu
 • Kontrola shody definice aktuálního a minulého období

Uživateli jsou k dispozici následující výkazy:

Účetní:

 • Rozvaha - v plném i zjednodušeném rozsahu
 • Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) v plném i zjednodušeném rozsahu
 • Cash flow
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
Daňové:
 • Přiznání k DPH
 • Souhrnné hlášení
 • Kontrolní hlášení
 • Speciální výkazy dle specifikace uživatele
 • Uživatelem vytvořené výkazy
 • Základní ukazatele finanční analýzy

Pro koho je benefit určen

Pro koho je benefit určen

Proč Benefit+

Vývoj
na míru

25 let
zkušeností

Odborné
poradenství

Komplexní
řešení

Pracovníci Benefitu CZ jsou autory a tvůrci IS benefit 2000 PLUS. Firma Benefit CZ je držitelem zdrojových kódů a licencí vývojových prostředí. Tyto skutečnosti umožňují dopracování dalších speciálních zákaznických modulů a jejich plné začlenění do jádra IS benefit 2000 PLUS v krátké době a za minimálních nákladů zákazníka. Rovněž je možné vytvořit aplikaci pro zákazníka dle jeho požadavků.