Změny v účetních výkazech pro rok 2018

Od roku 2018 jsou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví včetně vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele. Dochází také k drobným změnám v účetních výkazech.

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVA

 • položka B. Dlouhodobý majetek bude nově označena jako B. Stálá aktiva
 • z položky B.I.1. zmizí nehmotné výsledky výzkumu, protože nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku - nově tedy bude označeno pouze jako B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje
 • asi "největší" změnou ve výkazech je vykazování Časového rozlišení, zde máme dvě možnosti:

  • můžeme vykazovat stejným způsobem, jako doposud prostřednictvím samostatné položky aktiv 
   D. Časové rozlišení aktiv,
  • nebo máme nově možnost vykazovat v rámci samostatné položky pohledávek C.II. - konkrétně:
   CR_AKT
  • Účetní jednotka se nejpozději k rozvahovému dni rozhodne, který ze dvou výše uvedených způsobů bude využívat. Způsob vykazování musí být shodný pro aktiva i pro pasiva!!!

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVA

 • na straně pasiv došlo ke sloučení položek A.IV.1 Nerozdělený zisk z minulých let a A.IV.2 Neuhrazená ztráta z minulých let do jedné položky A.IV.1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-).
 • položka A.IV.3 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) se tak posune a bude označena jako A.IV.2
 • stejně jako u aktiv i u pasiv dochází k možnosti výběru vykazování časového rozlišení, a to následovně:

  • můžeme vykazovat stejným způsobem, jako doposud prostřednictvím samostatné položky pasiv 
   D. Časové rozlišení pasiv,
  • nebo máme nově možnost vykazovat v rámci samostatné položky pohledávek C.III. - konkrétně:
   CR_PAS
  • Účetní jednotka se nejpozději k rozvahovému dni rozhodne, který ze dvou výše uvedených způsobů bude využívat. Způsob vykazování musí být shodný pro aktiva i pro pasiva!!!

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

Aktiva

 • B. Dlouhodobý majetek -> B. Stálá aktiva
 • C.II.3 Časové rozlišení aktiv

Pasiva

 • C.III. Časové rozlišení pasiv

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

 • v rámci výsledovky dochází pouze ke změně textu v položce z původního 
  F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu ---> F.2. Prodaný materiál

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

 • tento výkaz zůstává beze změny


Výše uvedené změny se týkají výkazů za rok 2018 a budou vám naimplementovány v rámci upgradu, případně
dle individuální potřeby.