Výpočet nerealizovaných kurzových rozdílů za rok 2018

Postup při výpočtu a zaúčtování nerealizovaných kurzových rozdílů v jednotlivých modulech za rok 2018.

Výpočty nerealizovaných kurzových rozdílů je nutno provést z důvodu ohodnocení veškerého majetku, pohledávek 
a závazků k rozvahovému dni, tzn. k poslednímu dni účetního období (roku), jak stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů - § 24 odst. 2 písm. b).

VÝPOČET NEREALIZOVANÝCH KURZOVÝCH ROZDÍLŮ U NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ
evidovaných v cizí měně

Výpočet provádíme až po kompletaci saldokont ke konci roku 2018. Úhrady těchto faktur v roce 2019 můžeme
provádět i před výpočtem kurzových rozdílů. A pokud je zadán roční kurz k 31.12.2018, tak můžete i doklady účtovat.

POZOR!!! SALDOKONTNÍ SESTAVY - pokud nebudou vypočteny nerealizované kurzové rozdíly, ale bude zadán
roční kurz, tak kurzový rozdíl při platbě v roce 2018, se bude počítat správně, ale v saldokontu bude u platby uveden
kurzový rozdíl zahrnující i roční kurzový rozdíl.

Při výpočtu nerealizovaných kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků (KR) postupujeme následovně:

 • zkontrolujeme, že jsou pro všechny používané měny zadány v číselníku roční kurzy.
 • vybereme poslední období roku 2018,
 • zkontrolujeme, že saldokontní účty (311, 315, 321, 325 apod.) mají uveden v účetní osnově příznak, že jde 
  o saldokontní a účty, na kterých budou evidovány kurzové rozdíly (563, 663) saldokontní nejsou,
 • pokud provádíme výpočet poprvé, tak zkontrolujeme v konfiguraci systému - v části KZZ - jestli je způsob
  zaúčtování nerealizovaných kurzových rozdílů nastaven na - výsledkově,
 • v modulu - Finanční účetnictví - z nabídky - Účetní doklad - Akce - zvolíme funkci - Zaúčtování ročních KZZ
  pohledávek a závazků
 • v nabídnutém okně vyplníme:

  • rok a období, do kterého bude vytvořený doklad zaevidován,
  • datum vytvoření - datum, které bude mít doklad s KR,
  • druh účetního dokladu, na kterém budou KR evidovány,
  • do položky - Číslo od: se nabídne první volné číslo dokladu v rámci druhu (možno změnit) - bude
   vytvořen zvláštní doklad pro KR pohledávek a pro KR závazků,
  • v položce - Středisko - uvedeme středisko, na kterém budou KR evidovány, pokud účtujeme na střediska
  • dále zde uvedeme účet, na který bude zaúčtován vzniklý kurzový zisk či ztráta,
  • v položce - Stav salda k datu - určíme datum, ke kterému bude zjišťován stav faktur z hlediska jejich
   úhrady pro zahrnutí do procesu výpočtu KR,
 • zvolíme tlačítko - Další - ,
 • v dalším kroku se v levé části formuláře zobrazí všechny měny nacházející se na fakturách určených
  pro přepočet s uvedením kurzu pro přepočet z ročního kurzového lístku,
 • zvolíme tlačítko - Další - ,
 • proběhne zobrazení všech faktur, kterých se přepočet týká s uvedením vypočteného kurzového rozdílu
  - v záložkách jsou zvlášť uvedeny vydané a přijaté faktury,
 • po zvolení tlačítka - Další - proběhne výpočet kurzového rozdílu a jeho zaúčtování na přednastavený doklad,
 • pro ukončení procesu zvolíme tlačítko - Dokončit -
 • po kontrole vytvořené účetní doklady zařadíme do účetnictví.
 • Proces je opakovatelný, ale uživatel musí vymazat účetní doklady dříve procesem vytvořené.
 • V následujícím roce, po provedení výpočtu a zaúčtování nerealizovaných kurzových rozdílů, bude faktura
  v evidenci s kurzem uvedeným pro přepočet a bude evidována částečná úhrada typu - R - v tuzemské měně
  ve výši kurzového rozdílu.

VÝPOČET KURZOVÉHO ROZDÍLU VALUTOVÉ BANKY KE KONCI ROKU

Při přepočtu zůstatku valutového účtu na domácí měnu ke konci účetního roku u bankovních účtů vedených
ve valutách má uživatel k dispozici automatickou funkci, kdy:

 • k výpočtu je brán roční kurz dané měny uvedený v číselníku - Roční kurzový lístek - modulu Banka 
  nebo Účetnictví,
 • po zaevidování všech plateb aktuálního roku zvolíme v datové mřížce dané valutové banky
  - nabídka - Výpis - Editace - pravé tlačítko myši a vybereme funkci - Roční kurzový rozdíl - ,
 • bude vytvořen výpis číslo 999 s datem a obdobím dle aktuálně nastavených hodnot, ve kterém bude vyčíslen
  kurzový rozdíl a tím narovnán stav v domácí měně na kurz ke konci účetního roku a okontován dle nastavení
  uvedeném v konfiguraci systému v oddílu KZZ

VÝPOČET KURZOVÉHO ROZDÍLU VALUTOVÉ POKLADNY KE KONCI ROKU

Při přepočtu zůstatku valutového pokladny na domácí měnu ke konci účetního roku u pokladen vedených
ve valutách má uživatel k dispozici automatickou funkci, kdy:

 • k výpočtu je brán roční kurz dané měny uvedený v číselníku - Roční kurzový lístek - modulu Banka 
  nebo Účetnictví,
 • po zaevidování všech dokladů aktuálního roku zvolíme v datové mřížce dané valutové pokladny
  - nabídka - Pokladní doklad - Editace - pravé tlačítko myši a vybereme funkci - Roční kurzový rozdíl - ,
 • bude vytvořen příjmový nebo výdajový doklad (dle povahy kurzového rozdílu) s datem a obdobím
  dle aktuálně nastavených hodnot, ve kterém bude vyčíslen kurzový rozdíl a tím narovnán stav v domácí měně
  na kurz ke konci účetního roku a okontován dle nastavení uvedeném v konfiguraci systému v oddílu KZZ

VÝPOČET NEREALIZOVANÝCH KURZOVÝCH ROZDÍLŮ U ZAPLACENÝCH A NEVYŘÍZENÝCH ZÁLOH EVIDOVANÝCH 
V CIZÍCH MĚNÁCH

Funkce automatického výpočtu a zaúčtování kurzových rozdílů z nevyřízených a zaplacených záloh je přístupná
pouze ve verzi pro českou legislativu.

Do procesu výpočtu jsou zahrnuty zálohy za splnění následujících podmínek:

 • záloha je evidována v saldokontu odběratelů nebo dodavatelů v druhu s označením typu - Z - záloha
 • zálohová faktura je evidována v cizí měně,
 • zálohová faktura je plně uhrazená,
 • z faktury zbývá určitou část přiřadit k vyúčtovacím fakturám - tzn., že je nevyřízená.

Postup zpracování KR nevyřízených záloh:

 • zkontrolujeme, zda jsou uvedeny v číselníku - Roční kurz.lístek - kurzy ke konci účetního období (většinou k 31.12.),
 • vybereme poslední období roku,
 • v modulu - Finanční účetnictví - z nabídky - Účetní doklad - Akce - zvolíme funkci 
  - Zaúčtování ročních KZZ salda záloh,
 • v nabídnutém okně vyplníme:

  • rok a období - ve kterém bude účetní doklad s ročními KR evidován,
  • datum vytvoření - určíme, jaké datum vytvoření má mít účetní doklad s KR,
  • druh účetního dokladu, na kterém budou KRR evidovány,
  • do položky - Číslo od: se nabídne první volné číslo dokladu v rámci druhu (možno změnit) - bude vytvořen
   zvláštní doklad pro KR odběratelských záloh a pro KR dodavatelských záloh,
  • v položce - Středisko - uvedeme středisko, na kterém budou KR evidovány, pokud účtujeme na střediska,
  • dále zde uvedeme účet, na který bude zaúčtován vzniklý kurzový zisk či ztráta,
  • v položce - Stav salda k datu - určíme, ke kterému dni má být zjištěn stav vyřízení zálohy (většinou poslední den roku), 
 • zvolíme tlačítko - Další - ,
 • v dalším kroku jsou v jednotlivých záložkách k dispozici následující informace:

  • Kurzový lístek - evidované roční kurzy pro přepočet zálohy pro jednotlivé měny použité v zálohách 
   a zpracovávaný rok - pokud není kurz pro měnu v číselníku, bude zde uvedena 0 a je ho nutno doplnit,
  • Odběratelské zálohy - nevyřízené částky záloh zaplacené jednotlivými odběrateli - s výpočtem KR 
   k rozvahovému dni,
  • Dodavatelské zálohy - nevyřízené částky záloh zaplacené dodavatelům s výpočtem KR k rozvahovému dni, 

 • pokud chceme provést výpočet KR a vytvoření účetního dokladu, zvolíme tlačítko - Další - ,
 • proběhne výpočet kurzového rozdílu a jeho zaúčtování na přednastavený doklad,
 • o průběhu zpracování je uživatel informován textovými zprávami,
 • pro ukončení procesu zvolíme tlačítko - Dokončit -,
 • vytvořené účetní doklady po kontrole zařadíme do účetnictví. 
 • Proces je opakovatelný, ale uživatel musí vymazat účetní doklady dříve procesem vytvořené.
 • V následujícím roce po provedení výpočtu a zaúčtování nerealizovaných kurzových záloh, bude zbývající částka
  zálohy evidována v kurzu ke konci účetního období a tento kurz bude používán jako kurz úhrady faktury
  prostřednictvím dané zálohy. 
 • V sestavě - Saldokonto - Zálohy - bude kurzový rozdíl uveden jako likvidace zálohy s textem
  - Roční KZZ dokladem RRRR/DDD/CCCCC - kde:

  • RRRR je rok, ve kterém je účetní doklad evidován,
  • DDD - druh účetních dokladů,
  • CCCCC - číslo účetního dokladu.