Účetní uzávěrka v IS benefit 2000+

Pomalu nám začíná období ročních uzávěrek. Při této příležitosti jsme pro vás sepsali několik bodů, na které byste při uzavírání roku neměli zapomenout.

Na co nezapomenout při účetní uzávěrce:

1. Kontrola, zda máme všechny prvotní doklady zaúčtované, účetní doklady zařazené a vyrovnané.

2. Kontrola stavů bankovního účtu a pokladny a zůstatků na účtech 221 a 211.

 • Porovnáme sestavu v modulu Banka/Pokladna - Přehledy - Stav účtů/pokladen k datu s např. Hlavní knihou 
  v modulu Finanční účetnictví.

3. Kontrola salda záloh, dodavatelů a odběratelů vs. stav v účetnictví.

 • Porovnáme stav v účetnictví - např. hlavní kniha - a stav v saldu - např. saldo podle druhu -. 
  Oba přehledy lze sestavit za každou analytiku zvlášť.

4. U pokladen a bankovních účtů v cizí měně provedeme roční KZZ k 31.12.

 • Otevřeme editaci valutové pokladny / bankovního účtu (POZOR pokladna / banka musí být nastavena jako valutová) a v nabídce pod pravým tlačítkem myši je funkce Roční kurzový rozdíl.

5. Kontrola pomocných účtů - např. zůstatky na účtech 395, X, apod. ke konci roku.

6. Kontrola stavu zásob ve skladu k 31.12. a kontrola zůstatků na pořizovacích účtech ke konci roku (131, 111).

 • Kontrola v Hlavní knize + sestava Stav zásob k datu, Obratovka apod.
 • Kontrola zaúčtování skladů - zda jsou všechny skladové doklady zaúčtované (Akce - Zaúčtování Pohyb - Karta)

7. Odpisy majetku a zaúčtování účetních odpisů.

 • Kontrola
  • provedení všech účetních i daňových odpisů ke konci roku,
  • zaúčtování všech účetních odpisů,
  • zaúčtování pořízeného a vyřazeného majetku v daném roce.

8. Zkontrolujeme, že účet 431 nemá z předchozího roku zůstatek, protože tento zůstatek se nepřevádí
    do počátečních stavů - v novém roce by tak vznikl rozdíl v počátečních stavech.

 • Tuto kontrolu provede v Rozvaze či Hlavní knize.

9. Uzávěrkové operace:

 • Časové rozlišení - od verze 5.01 je k dispozici funkce na zaúčtování časového rozlišení v modulu Finanční účetnictví.
 • Roční KZZ pohledávek a závazků k 31.12. (stáhnout roční kurz!! - Finančním účetnictví - Číselníky - Roční kurz. lístek)
 • Roční KZZ nerealizovaných záloh k 31.12.

Tyto funkce jsou od verze 5.01 v samostatné nabídce Finanční účetnictví - Účetní doklad - Akce (vč. účetní uzávěrky).

10. Kontrola, zda Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha v modulu Výkazy odpovídá stavu ve Finančním účetnictví.

Pokud stavy nesouhlasí, je možné následující:

 • Během roku byl zaveden nový účet, který není definován ve Výkazech - nutno doplnit.
 • Doplnili jsme nový účet do Výkazů, ale pouze do aktuálního období, do minulého období ne, což se nemusí projevit v daném roce, ale projeví se to v následujících letech.
 • Vždy před sestavením načteme aktuální data z účetnictví za dané období, za které výkazy sestavujeme.

Pokud je vše v pořádku a nenarazili jsme na žádný další problém, pak je možné spustit Účetní uzávěrku.
Tu je od verze 5.01 možné spustit přímo v modulu Finanční účetnictví.

Prostřednictvím této funkce se vytvoří uzávěrkové účetní doklady (většinou druh 999) a do nového roku se překlopí počáteční stavy účtů.

Proces spuštění účetní uzávěrky je opakovatelný - stávající doklady se v rámci průvodce vymažou a vytvoří se nové, stejně tak konta.