Přiznání k DPH krok za krokem v IS benefit 2000+

Postup pro vytvoření řádného, opravného či dodatečného daňového přiznání k DPH, nahrání na EPO a jeho následné odeslání.

ŘÁDNÉ PŘIZNÁNÍ K DPH

1.  Kontrola v modulu - Finanční účetnictví - nabídka - Účetní doklad - volba - Sledování:

  1. Nezařazené doklady
  2. Nevyrovnané doklady
  3. Prvotní doklady bez úč. dokladu

        

2.  V modulu - Finanční účetnictví - nabídka - DPH Přehled daní s DIČ - za dané období zkontrolujeme hlavně případné vykřičníky (rozdíl mezi DUZP a daňovým obdobím) a hvězdičky (nesouhlasí výpočet daně) - označují možnou chybu! (v detailní verzi sestavy).

3.  Pokud je vše v pořádku, pak sestavu Přehled daní s DIČ vytiskneme a pro archivaci data převedeme přes tlačítko DPH_export do MS Excel nebo do formátu CSV a uložíme.

                                

4.  Tvorba výkazu

Vlastní výkaz - Daň z přidané hodnoty - sestavíme prostřednictvím funkce v modulu  - Výkazy -, kterou najdeme v nabídce - Výkazy - Daň z přidané hodnoty.

5. Načtení dat

Po zvolení funkce se zobrazí tiskový volič, ve kterém vyplníme rok a období, za které chceme výkaz vytvořit.

6. Základní údaje - většina údajů se doplní z konfigurace systému, některé je nutné vyplnit, např.:

  • Číslo fin.úřadu - uzemní prac. - do první kolonky je nutno doplnit 3místný kód určující číslo finančního úřadu pro datové podání (např. Jihomoravský kraj má kód 461). Do druhé kolonky vyplníme standardní číslo územního pracoviště.
  • Hlavní obchodní činnost (OKEČ) dle CZ-NACE - doplníme obchodní činnost vyjádřenou číslem OKEČ, číselník OKEČ.

Pokud bude některý z povinných údajů chybět, systém na tuto skutečnost bude při exportu xml souboru upozorněn.

7. Porovnáme položky výkazu DPH s účetnictvím. Pokud vše souhlasí, můžeme Přiznání k DPH vyexportovat do xml souboru prostřednictvím ikony DPH_epo_disketa.

 

OPRAVNÉ PŘIZNÁNÍ K DPH

Opravné přiznání k dani z přidané hodnoty se podává v případě, že je potřeba opravit již podané daňové přiznání, a to ještě před uplynutím zákonné lhůty pro jeho podání (do 25. dne v měsíci). Pro vyměřovací řízení se pak bere v potaz podané opravné daňové přiznání a k předchozímu se již nepřihlíží.

1. Tvorba výkazu 

Postup pro vytvoření opravného daňového přiznání je stejný jako u řádného přiznání (viz výše), jen s tím rozdílem, že je nutné jej označit jako Opravné.

DPH_OPR

 

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ K DPH

Pokud je potřeba provést opravy zjištěné po uplynutí zákonné lhůty pro podání daňového přiznání, je nutné podat dodatečné daňové přiznání. To je nutno předložit do konce měsíce následujícího po zjištění této skutečnosti. Dodatečné přiznání je možné sestavit od verze 5.01 a to pouze k řádným daňovým přiznáním vyexportovaným po nasazení upgradu!!! 

1. Tvorba výkazu

V dodatečném daňovém přiznání se uvádí pouze rozdíl oproti poslední známé dani, den jeho zjištění a důvody pro podání.
V momentě, kdy vybereme typ přiznání dodatečné, systém upozorní na skutečnost, že se jedná pouze o rozdíl mezi předchozím a aktuálním stavem.

DPH_DOD

 

2. Sestava / Podklad v účetnictví

Jako podklad pro Opravné či dodatečné DAP DPH slouží v modulu Finanční účetnictví sestava Přehled daní s DIČ - poklad pro výkaz DPH, která za zvolené období zobrazí všechna vyexportovaná daňová přiznání.

Zadáme rok, období a výkaz - ten vybereme z kukáčku.

DPH_KUK

 

NAHRÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ NA EPO A JEHO NÁSLEDNÉ ODESLÁNÍ

1. V modulu Výkazy vyexportujeme výkaz do souboru xml - tlačítko DPH_epo_disketa

2. Následně se prostřednictvím ikony web_epo přesuneme na stránky Finanční správy a prostřednictvím tlačítka Vybrat soubor vložíme uložený xml soubor.

3. Pokud jsme vybrali soubor, zvolíme tlačítko Načíst v pravém horním rohu stránky.

EPO_nacist

4. Po načtení souboru se zobrazí informace o souboru s datovou zprávou nebo upozornění na kritické / fatální chyby v písemnosti.

5.  V případě zjištěných chyb lze tlačítkem DPH_uprava_formular jednotlivé chyby v oddílech opravit.

DPH_protokol_chyb

6. U dodatečného DAP DPH je nutné vyplnit důvody pro jeho podání a datum zjištění těchto důvodů!

7. V oddílu Závěr zjistíme, zda je písemnost v pořádku a je možné ji podat na příslušný úřad. Pokud písemnost není v pořádku, zobrazíme Protokol chyb a chyby opravíme.

8. Po úpravách můžeme zvolit Úplný opis k tisku a následně odkaz DPH_uplny_opis jako možnost uložení daňového přiznání pro pozdější potřebu.

9. Zvolíme jeden ze způsobů odeslání daňového přiznání:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem - odeslání písemností v aplikaci EPO,
  • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky - uložíme soubor k odeslání do Datové schránky a následně daný soubor jejím prostřednictvím odešleme,
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky - autorizace v aplikaci EPO prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky.