Nové státní výkazy od roku 2016

V rámci účetní závěrky za rok 2016 bude nutno vygenerovat státní výkazy dle přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění v novém uspořádání.

Součástí změn v účetnictví od roku 2016 jsou nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v plném rozsahu
a ve zkráceném rozsahu, a to včetně nového uspořádání a označování položek a nového nebo zpřesněného obsahu
položek. Změny nastaly především u:

  • zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku,
  • změna účetních metod vykazování a účtování o změně stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, 
  • změna vykazování mimořádných nákladů a výdajů,
  • nové vymezení vlastních nákladů u zásob vytvořených vlastní činností.

Zřizovací výdaje
Od roku 2016 se ruší vykazování zřizovacích výdajů jako dlouhodobého nehmotného majetku, protože nesplňují stanovená kritéria pro vykazování majetku.

Zásoby vytvořené vlastní činností
Změna metody o účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností. O přírůstcích nebo úbytcích zásob nebude účtováno jako o výnosech, ale bude o nich účtováno prostřednictvím příslušného účtu nákladů. O přírůstku zásob bude účtováno ve prospěch příslušného účtu nákladů účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivace, o úbytku zásob bude účtováno na vrub tohoto účtu.

Tabulka 1 - nové účty

Je důležité tyto nové účty zavést do účtové osnovy - např. s novou analytikou. NEPŘEPISOVAT původní účty!! -
a výnosové účty s platností do 31.12.2015 přestat v roce 2016 používat (případně v účtové osnově zrušit
zatržení Používat).

Pokud již máte v roce 2016 na účtech platných do 31.12.2015 zaúčtováno, bude nutné přeúčtování na účty platné
od roku 2016.

Mimořádné náklady a výnosy
Byla zrušena účtová skupina 68 - Mimořádné výnosy a změněna účtová skupina 58 - Mimořádné náklady, která byla použita pro jiné účely (viz výše). Mimořádné náklady a mimořádné výnosy jsou tedy pro účetní období započaté od 1.1.2016 vykazovány pouze v rámci provozních výnosů a nákladů a v rámci finančních výnosů a nákladů.
Byly pro ně zřízeny následující účty:

Tabulka 2 - nové účty

 

Vedle výše uvedených změn byly ve vzorovém účtovém rozvrhu dále zřízeny nové účty reagující na další změny
v rozvaze, obsahující od 1.1.2016 nové řádky. Jedná se o následující účty:

Tabulka 3 - nové účty

Nová podoba výkazů je v modulu Výkazy IS benefit 2000+ zakomponována a postupně během února bude docházet k distribuci nové verze.

  • zákazníkům se servisní podporou a dálkovým přístupem bude nová verze výkazů nainstalována včetně převodu definic účtů z minulé verze výkazů,
  • zákazníci bez dálkového přístupu a servisní podporou obdrží soubory a návod na instalaci.