Mimořádné odpisy dlouhodobého majetku

Dnem 1.1.2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v rámci podpory ekonomiky během koronavirové pandemie. V zákoně byl upraven §30a Mimořádné odpisy, který upravuje daňové odpisy hmotného majetku pořízené v období od 1.1.2020 do 31.12.2021

1. Právní úprava

§30a Mimořádné odpisy

(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.

(5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.

Uplatnění mimořádných odpisů není povinné, v některých případech může být pro poplatníka výhodnější použití standardních sazeb odpisů.

2. Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení

Dosavadní hranice 40 000 Kč pro zařazení do kategorie hmotného majetku i hranice pro technické zhodnocení se zvyšuje na 80 000 Kč. Uplatní se na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti zákona a na technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání ode dne nabytí účinnosti zákona. Pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 a technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání od 1. 1. 2020 lze uplatnit již novou právní úpravu.

3. Vlastní výpočet mimořádných odpisů

Pro přehlednost uvádíme příklad majetku, který byl pořízen během roku 2020 s pořizovací cenou Kč 356 058,-- a budou u něj uplatňovány mimořádné odpisy ve 2. daňové skupině:

V tabulce je simulován výpočet odpisu přesně dle znění zákona:

 • v prvních 12-ti měsících bude odepsáno 60% z pořizovací ceny
  • měsíční odpis = (356 058 x 0,6)/12 = 17 802,90
  • v roce 2020 může být uznáno 6 měsíců – tzn. 6x 17 802,90 = 106 817,40 zaokrouhleno 106 818,--
 • v následujících 12-ti měsících bude odepsáno 40% z pořizovací ceny
  • měsíční odpis = (356 058 x 0,4)/12 = 11 868,60
  • v roce 2021 bude roční odpis (6 x 17 802,90) + (6 x 11 868,60) = 178 029,--
  • v roce 2022 bude roční odpis (6 x 11 868,60) = 71 211,60 = kdy zůstatková hodnota je 71 211,--

 

4. Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

U nehmotného majetku pořízeného ode dne nabytí účinnosti novely se již nebudou uplatňovat daňové odpisy podle § 32a zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Tento odstavec bude kompletně zrušen. V daňovém pojetí kategorie nehmotného majetku přestane existovat, bude se nadále hovořit jen o „nehmotném majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví“ a bude se plně řídit úpravou v účetnictví. Výdaje na pořízení nehmotného majetku se uplatní podle účetnictví, tj. v režimu § 24 odst. 2 písm. v) ZDP. Nově bude tedy daňové odpisování nastaveno na úrovni účetních odpisů. Tuto novou právní úpravu lze uplatnit již na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

5. Nastavení číselníků provedeme na vyžádání nebo zašleme manuál.