Kontrolní hlášení DPH

Novelizací zákona o DPH s účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Toto speciální daňové tvrzení se bude podávat společně s daňovým přiznáním k DPH (nebude jej nahrazovat). V kontrolním hlášení budou uváděny údaje na základě všech daňových dokladů, včetně zjednodušených daňových dokladů, které mají místo zdanitelného plnění v ČR.

1. Členění kontrolního hlášení

Finanční správa zveřejnila, že kontrolní hlášení bude obsahovat části A a B v tomto členění:

 • část A - plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP):

  • A.1. - uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (řádek 25 přiznání k DPH),
  • A.2. - pořízení zboží z JČS, přijetí služby ze zahraničí (JČS, třetí země),pořízení nového dopravního prostředku (řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13),
  • A.3. - zvláštní režim pro investiční zlato (řádek 26),
  • A.4. - uskutečněná plnění v ČR s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně (řádky 1 a 2),
  • A.5. - uskutečněná plnění v ČR s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně (souhrnně - pouze rozdělení do sloupců dle jednotlivých sazeb daně) - do této  sekce budou spadat i vystavené daňové doklady osobám nepovinným  
   k dani (
   např. koncoví zákazníci - občané, nepodnikatelé). (řádky 1 a 2). 
 • část B - přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně (v návaznosti na uplatnění odpočtu v daňovém přiznání, nikoli dle DUZP):

  • B.1. - přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti - (řádky 10 a 11 přiznání k DPH),
  • B.2. - přijatá zdanitelná plnění s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně (řádky 40 a 41),
  • B.3. - přijatá zdanitelná plnění s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně (souhrnně - pouze rozdělení do sloupců dle jednotlivých sazeb daně). (řádky 40 a 41).

 

Výpis z evidence pro daňové účely dle §92a bude v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení k 1. 1. 2016 zrušen. Nahradí jej oddíly A.1. a B.1. kontrolního hlášení.


2. Náležitosti kontrolního hlášení

Mezi povinné náležitosti kontrolního hlášení (kromě uskutečněných a přijatých plnění v oddílech A.5. a B.3.) patří:  

 • DIČ odběratele či dodavatele, VAT ID dodavatele (A.2.),
 • Evidenční číslo daňového dokladu, NE VARIABIL!!!! (Především u dodavatelů dávat pozor! - na hlavičce DF kolonka Číslo dodavatele),
 • Datum uskutečnění plnění či povinnosti přiznat daň (POZOR u dodavatelských faktur DUZP dodavatele!! - doklad se zařadí do daňového období dle data přijetí, ale do kontrolního hlášení se bude uvádět DUZP),
 • Základ daně a daň (v členění dle jednotlivých sazeb DPH),
 • U plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se budou nadále uvádět kódy jednotlivých druhů plnění (viz bod 4.).


3. Způsoby a lhůta podání

Kontrolní hlášení musí být podáno výhradně elektronickou formou a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podat kontrolní hlášení je možné prostřednictvím:

 • Daňového portálu (aplikace EPO), kde je možné využít jeden z následujících způsobů:
   
  • uznávaný elektronický podpis,
  • přihlašovací údaje do datové schránky (autentizace),
  • dodatečné potvrzení za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení 
   (tzv. e-tiskopis).  
 • Datové schránky (zde však pozor na kapacitu 10MB!).

Právnické osoby musí kontrolní hlášení podávat vždy za kalendářní měsíc do 25 dní po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na zdaňovací období plátce (čtvrtletní plátce DPH, měsíční podávání KH). Fyzická osoba bude podávat kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tzn. měsíčně nebo čtvrtletně.

V případě zjištění nesprávných nebo neúplných údajů v kontrolním hlášení (KH) po uplynutí zákonné lhůty pro podání KH je plátce povinen podat do 5 dnů od takového zjištění následné kontrolní hlášení. 


4. Kódy plnění režimu PDP platné od 1. 7. 2017:

1 - Zlato
1a - Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
3  -Dodání nemovité věci
3a - Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
4 - Stavební a montážní práce
4a - Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
5 - Zboží uvedené v příloze č.5
6 - Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
7 - Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví
11 - Povolenky na emise skleníkových plynů
12 - Obiloviny a technické plodiny
13 - Kovy
14 - Mobilní telefony
15 - Integrované obvody
16 - Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 - Videoherní konzole
18 - Dodání certifikátů elektřiny
19 - Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací