Daňový balíček 2019

1.4.2019 vstoupil v platnost zákon č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček.

Ze změn v zákoně o DPH č. 235/2004 Sb. jsme vybrali následující:

1) ZMĚNY VE VÝPOČTU A ZAOKROUHLENÍ DPH - PLATNOST OD 1.4.2019 + 6 KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Nově se DPH shora bude počítat jako 21 % z celku, který představuje 121 % (stejně platí i pro sazby 15 % a 10 %)
a výpočet pomocí koeficientu se ruší. Stejně tak se ruší možnost zaokrouhlení DPH na celé koruny, nyní se daň
zaokrouhluje výhradně na haléře.

Pouze při hotovostních úhradách, kdy se celková částka vystavovaného dokladu zaokrouhluje na celé koruny,
se vzniklé zaokrouhlení již nebude zahrnovat do základu daně.


2) OPRAVA ZÁKLADU DANĚ - PLATNOST OD 1.4.2019

Nejběžnější opravy základu daně, tj. jeho snížení po DUZP, kdy byl na původní plnění vystaven daňový doklad,
jsou podle nového znění § 42 odst. 3 ZDPH považovány za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem,
kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Jako DUZP se tedy bude nyní uvádět datum
provedení opravy a na jeho základě bude probíhat párování dokladů v KH.


Dále se v novele objevuje institut „vynaložení úsilí" který v případě, že se základ daně snižuje, znamená, že plátce
uvádí příslušnou opravu do toho zdaňovacího období, v němž vynaložil pro doručení dokladu příjemci úsilí, které
po něm lze rozumně požadovat. Není tak už třeba, aby protistrana aktivně doručení ztvrzovala.

!!Po nasazení upgradu zmizí tlačítko na odsouhlasení dobropisu!! Dobropis tedy bude rovnou vystaven jako odsouhlasený.


3) POHLEDÁVKY ZA DLUŽNÍKY V INSOLVENCI - PLATNOST OD 1.4.2019

Stávající § 44 (oprava daně při insolvenci) je úplně zrušen a nahrazen novými ustanoveními (§ 46 a násl.).
Zjednodušeně řečeno se pohledávky za dlužníky v insolvenci převádí na nedobytné pohledávky.


4) UPLATNĚNÍ RPDP - PLATNOST OD 1.4.2019

Pokud plátce, který plnění uskutečnil, a plátce, který plnění přijal, usoudí, že plnění podléhá RPDP,
mohou dle §92a odst. 7 režim přenesení daňové povinnosti použít.


5) UPLATŇOVÁNÍ DPH U POUKAZŮ - PLATNOST OD 1.4.2019

Zavádí se nová pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, respektive u plnění, která jsou s poukazy spojena.
Pravidla se budou lišit podle typů poukazů, a to na jednoúčelové a víceúčelové. Pro převody jednoúčelového
poukazu, což bude poukaz na předem dostatečně známé plnění, budou platit obdobná pravidla
jako pro dodání zboží či poskytnutí služeb, na která se poukaz vztahuje.


6) ZMĚNY U JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA - PLATNOST OD 1.4.2019

V režimu jednoho správního místa je nutné se řídit pravidlem, které je účinné ve státě, ve kterém je daňový subjekt 
k tomuto režimu registrován.


7) SNÍŽENÍ DPH ZA TEPLO - PLATNOST OD 1.1.2020

Sazba DPH na dodávky tepla a chladu se sníží z dosavadních 15 % na 10 %.